اساسنامه

بسمه تعالی
اساسنامه
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم

 
فصل اول: كليات


ماده 1: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم تشكلي است كه به استناد قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و آئين‌نامه آن تشكيل شده و در اين اساسنامه به اختصار مجمع هماهنگی ناميده مي‌شود.

ماده 2: محدوده جغرافيايي فعاليت استان قم مي‌باشد.

ماده 3: مركز اصلي مجمع هماهنگی در قم است و در صورت لزوم مي‌تواند پس از كسب مجوز از وزارت كشور در ساير شهرستانهای استان قم شعبه ايجاد نمايد.

تبصره 1: نشاني دفتر مركزي و شعب و تغييرات بعدي آن به اطلاع وزارت كشور خواهد رسيد در غير اين صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره 2: دفتر مركزي و شعب مجمع هماهنگی نمي‌تواند در اماكن دولتي استقرار يابد.

ماده 4: مجمع هماهنگی التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارد.


فصل دوم: عضويت

 
ماده 5: شرايط عضويت:
 
1-      اعتقاد و التزام عملی به اسلام ،؛ آرمانهای امام خمینی و ولایت فقیه

2-      التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3-      تقيد به فعاليت در چارچوب قانون

4-      تابعيت ايران

5-      محروم نبودن از حقوق اجتماعي

6-      پذيرش مفاد مرامنامه و اساسنامه

7-      پرداخت حق عضويت

8-      سن عضويت حداقل 18 سال

تبصره 1 : تشخيص موارد فوق تا قبل از برگزاري مجمع عمومي تأسيس به عهده هيأت مؤسس و پس از آن به عهده شوراي مركزي خواهد بود.

تبصره 2: اشخاص حقيقي و مسئولین تشکلها، اعم از حوزوی و دانشگاهی و سایر اقشار و اصناف كه گروهي از نيروهاي همفكر را در اختيار داشته باشند و يا قابليت ايجاد ارتباط ميان نيروها و تشكل‌هاي ولايي را دارا باشند در اولويت عضويت قرار دارند.

تبصره 3: اعضاي مجمع هماهنگی با پذيرش و قبول اساسنامه بر اجراي اصول ذيل تاكيد مي‌نمايند:

*       قبول اصل خرد جمعي

*       ترجيح منافع ملی بر منافع فردي و گروهي

*       رعايت اصل شايسته سالاري در واگذاری مسئوليت‌ها و وظايف محوله و ميدان‌دهي به اعضاء براي مؤثر بودن در زمينه‌هاي تصميم سازي و تصميم‌گيري مجمع هماهنگی و استفاده بهينه از تجارب اعضاء

*       خودداري از تحميل نظر فردی یا گروهی خاص به مجمع هماهنگی

     عدم انتساب مجمع هماهنگی به هيچ يك از احزاب و گروه‌ها

*       اختصاص وقت كافي و مفيد جهت پيشبرد اهداف مجمع هماهنگی

 
ماده 6: انواع عضويت:

1-   عضو اصلي: فردي است كه متقاضي عضويت در مجمع هماهنگی باشد و تقاضاي وي مورد پذيرش مرجع صلاحيت‌دار مندرج در اين اساسنامه قرار گيرد.

2-   عضو افتخاري: فردي است كه با توجه به ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اعتقادي، شخصيتي و با پيشنهاد يكي از اعضاي شوراي مركزي و تصويب شورا به عضويت افتخاري پذيرفته مي‌شود.

تبصره: بديهي است فقط عضو اصلي داراي حق رأي در مجامع عمومي تشكيل مي‌باشد.


ماده 7: خاتمه عضويت در موارد زير امكان‌پذير است:

1-      استعفا بصورت كتبي

2-      اخراج بنا به درخواست هیأت نظارت و بازرسی وتصویب در شوراي مركزي مجمع هماهنگی

3-      فوت

4-      حكم قطعي دادگاه صالحه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي

5-      از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مندرج در ماده 5
 

فصل سوم: تشكيلات و اركان
 

ماده 8: هيأت موسس به مجموع‌ افرادي گفته مي‌شود كه تقاضاي تأسيس مجمع هماهنگی را ارائه نموده وداراي اختيارات زير مي‌باشند:

1-      انجام كليه مقدمات تأسيس

2-      دعوت براي برگزاري مجمع عمومي تأسيس تشكيل حداكثر 6 ماه پس از صدور مجوز تأسيس حزب

3-      انجام وظايف اركان مجمع هماهنگی تا برگزاري مجمع عمومي تأسيس

4-      پذيرش عضويت متقاضيان تا قبل از برگزاري مجمع عمومي تأسيس

تبصره1: هيأت مؤسس داراي رئيس، نايب رئيس و خزانه‌دار خواهد بود.

تبصره 2: اعضاي هيأت مؤسس به شرح زير مي باشند:

 
1-حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي علي بنايي

2-حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد رضا حسيني

3-جناب مستطاب آقاي جواد عظيمي

4-حجت الاسلام جناب آقاي محمد رضا پاک (صنعتی)

5-حجت الاسلام جناب آقاي محمد حسن زنگی (ذاکری رئوف)

 
ماده 9: اركان مجمع هماهنگی عبارتند از:

1-      مجمع عمومی
2-      شوراي مركزي
3-      هیئت نظارت
4-      دبيركل
5-      هیأت بازرسي
6-      هيأت اجرايي

ماده 10 : مجمع عمومي عالي‌ترين ركن و بالاترين مرجع تصميم‌گيري و سياستگذاري مجمع هماهنگی بوده و به صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1: مجمع عمومي عادي هر سال يكبار و حداقل يك ماه قبل از پايان دوره مسئوليت شوراي مركزي يا بازرسان برگزار مي‌شود. مجمع عمومي فوق العاده در موارد لزوم و با پيشنهاد اعضاي شوراي مركزي يا اعضاي اصلي یا پیشنهاد هیئات نظارت و بازرسی برگزار مي‌شود.

تبصره 2: مجمع عمومي با حضور نصف + یک اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصويب هر موضوعي بجز مواردي كه در اين اساسنامه ترتيب ديگري براي آنها پيش‌بيني شده با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر معتبر مي‌باشد.

تبصره 3: در صورتي كه مجمع عمومي در دعوت نخست به حدنصاب نرسد مجمع عمومي نوبت دوم حداكثر يك ماه بعد تشكيل خواهد شد. مجمع عمومي نوبت دوم با هر تعداد عضو اصلي حاضر رسميت مي‌يابد و اعتبار تصويب هر موضوعي در آن مانند مجمع عمومي نوبت اول خواهد بود.

تبصره 4: دعوت براي شركت در مجمع عمومي از طريق اعلان در روزنامه كثيرالانتشار يا دعوت كتبي صورت مي‌گيرد. آگهي تشكيل مجمع عمومي نوبت اول حداكثر 20 روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي در روزنامه تعيين شده درج خواهد شد يا دعوتنامه به آخرين نشاني اعلامي توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومي بايستي بطور كامل در آگهي يا دعوتنامه درج شود.

تبصره 5: حداقل دو هفته قبل از برگزاري مجمع عمومي مراتب بايستي به وزارت كشور اعلام تا نماينده‌اي جهت نظارت توسط وزارت كشور اعزام شود.

تبصره 6: مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از رئيس، نايب رئيس و منشي كه توسط اكثريت اعضاي حاضر در مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند، اداره مي‌شود. هيأت رئيسه مجمع عمومي اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهي يا دعوتنامه به عهده داشته و مؤظف است صورتجلسه برگزاري مجمع عمومي را مطابق فرم الگو تنظيم و همراه برگه مشخصات فردي منتخبين حداكثر يك هفته پس از برگزاري مجمع عمومي به وزارت كشور ارسال نمايد تا توسط كميسيون موضوع ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره 7: در صورتي كه دبيركل و شوراي مركزي در مهلت مقرر اقدام به برگزاري مجمع عمومي ننمايد هيأت نظارت اقدام به دعوت براي برگزاري آن خواهد نمود. اقدامات مذكور بايستي با هماهنگي قبلي وزارت كشور صورت گيرد.


ماده 11: مجمع عمومي داراي وظايف زير مي‌باشد:

1-      انتخاب اعضاي شوراي مركزي و هیأت بازرسی براي مدت 3 سال

2-      تصويب انحلال مجمع هماهنگی و انتخاب هيأت تصفيه با رعايت فصل ششم اساسنامه

3-      تغيير در مرامنامه و اساسنامه مجمع هماهنگی با پیشنهاد هیئت نظارت و بازرسی

4-      تعيين خط مشي كلي و تصويب راهبردها و برنامه‌هاي كلان مجمع هماهنگی

5-      استماع و رسيدگي به گزارش شوراي مركزي وهیأت نظارت و بررسي عملكرد مجمع هماهنگی در دوره گذشته

6-      استماع گزارش دبيركل از روند فعاليت

7-      تصويب قطعنامه پاياني مجمع عمومي

8-      تصويب آئين‌نامه نحوه اداره مجمع عمومي با پيشنهاد شوراي مركزي

9-      تصويب ترازنامه و بودجه مجمع هماهنگی

10-   تعيين ميزان حق عضويت سالانه

11-   تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه مجمع هماهنگی

تبصره1: هرگونه تغییر و اضافه اساسنامه و هیئت رهبری مجمع هماهنگی در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده 10 احزاب رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد .

تبصره 2: مجمع موظف است یک نسخه از مصوبات مجمع عمومی در هردوره را تهیه و به وزارت کشور (استانداری) ارسال نماید
 

ماده 12: شوراي مركزي:

شوراي مركزي متشكل از 21 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل مي‌باشد كه توسط مجمع عمومي براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شوند. شوراي مركزي مسئوليت هدايت و رهبري مجمع هماهنگی را بر عهده داشته و در كليه امور مربوط به مجمع هماهنگی در مقابل مجمع عمومي و دستگاه‌هاي ذيربط مسئول است.

تبصره 1: در دوره اول هیئت موسس بعنوان شورای مرکزی بطور طبیعی انتخاب خواهند شد .

تبصره 2: در صورت فوت، استعفا و يا عزل هر يك از اعضاي اصلي شوراي مركزي به ترتيب اعضاي علي البدل جايگزين خواهند شد.

تبصره 3: جلسات شوراي مركزي حداقل هر ماه يك بار و با حضور نصف به اضافه یک اعضا برگزار مي‌شود و مصوبات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر يك از اعضا در 4 جلسه متوالي يا 10 جلسه متناوب بدون عذرموجه (با تشخيص شوراي مركزي) در حكم استعفا از شوراي مركزي محسوب شده و به ترتيب اعضاي علي البدل جايگزين خواهند شد. اعضاي علي البدل مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات شوراي مركزي شركت نمايند.

تبصره 4: انتخاب مجدد اعضاي شوراي مركزي براي دوره‌هاي بعدي بلامانع بوده و شوراي مركزي موظف است حداقل يك ماه قبل از پايان دوره تصدي، انتخابات شوراي مركزي جديد را با هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد.

تبصره 5: نحوه تأسيس و اداره شعب شهرستانها بوسيله آئين ‌نامه كه در چارچوب قوانين و مقررات به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد تعيين خواهد شد.

 
ماده 13: اختيارات و وظايف شوراي مركزي:

1-      انتخاب، قبول استعفاء و عزل دبيركل و اعضاي هيأت اجرايي (مسئولين واحدها)

2-      تدوين سياستهاي كلان (در چارچوب مرامنامه و اساسنامه) و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب

3-      پيشنهاد آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌هاي مجمع هماهنگی به مجمع عمومي براي تصويب

4-      نظارت بر عملكرد هيأت اجرايي

5-      موافقت با تأسيس شعب در شهرستانهای استان قم

6-      پيگيري مصوبات مجمع عمومي

7-      پذيرش عضويت اعضاي جديد

8-      پيشنهاد ميزان حق عضويت سالانه به مجمع عمومي

9-      پيشنهاد اصلاح و تغيير در مرامنامه يا اساسنامه به هیأت نظارت جهت ارائه به مجمع عمومی

10-   تصويب تشكيلات و واحدهاي موردنياز و تدوين شرح وظايف و اختيارات آنان

11-   پيشنهاد انحلال مجمع هماهنگی

12-   تصميم‌گيري در خصوص پيشنهاد برگزاري هرگونه راهپيمايي و تجمع

ماده 14: هيأت نظارت:

هیأت موسس مجمع بعد از برگزاری اولین مجمع عمومی بعنوان هيأت نظارت جهت صیانت از اهداف تشکیلاتی مجمع فعالیت خواهند نمود .
 

هيأت نظارت وظایف ذیل را بعهده دارد :

1-      نظارت برعملكرد شوراي مركزي،دبیر کل و هيأت اجرايي

2-      رسيدگي به گزارشهاي واصله در خصوص تخلفات اعضاء

3-      بررسي صحت روند امور در راستاي انطباق با مرامنامه و اساسنامه مجمع هماهنگی

4-      تأیید صلاحیت عضویت در مجمع هماهنگی و شورای مرکزی

5-      تعیین اعضای کمیته مرکزی گزینش اعضاء

تبصره1: قبول استعفاء یا عزل اعضاي شوراي مركزي با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای مرکزی صورت مي‌گيرد. در صورت عزل اعضاي شوراي مركزي، مجمع عمومي براي مدت باقي مانده از دوره قانوني،‌ اقدام به انتخاب اعضاي جديد براي شوراي مركزي خواهد نمود. اعضايي كه از عضويت در شوراي مركزي عزل شده‌اند نمي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي مركزي جايگزين شوند.

ماده 15: دبيركل بالاترين مقام حقوقي – اجرايي مجمع هماهنگی است كه از بين اعضاي شوراي مركزي و با رأي اكثريت نسبي آنان براي مدت 2 سال توسط شوراي مركزي انتخاب میشود.

تبصره : اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه خود یک نفر را بعنوان رئیس و دونفر نایب رئیس و دونفر را بعنوان منشی انتخاب که بعنوان هیأت رئیسه اداره جلسه شورای مرکزی را بر عهده می­گیرند.

وظايف و اختيارات دبيركل به شرح زير است:

1-      اعلام دستور جلسه شوراي مركزي به اعضاء

2-      پيگيري مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر اجراي آن

3-      ارائه گزارش ساليانه عملكرد مجمع هماهنگی به مجمع عمومي

4-      پيشنهاد انتخاب، قبول استعفا و اعضاي هيأت اجرايي به شوراي مركزي و صدور احكام مربوطه

5-      دعوت به برگزاري مجمع عمومي در موعد مقرر و اجراي مصوبات آن

6-      حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول مجمع هماهنگی

7-      افتتاح و رسيدگي به حسابهاي مجمع هماهنگی و پرداخت ديون و وصول مطالبات

8-   اقامه دعوي از طرف مجمع هماهنگی و يا جوابگويي به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه مراجع قضايي و حل و فصل دعاوي از طريق سازش يا انتخاب وكيل

9-      پيشنهاد ايجاد تشكيلات و واحدهاي مورد نياز و شرح وظايف آنها به شوراي مركزي

10-   انتشار بيانيه‌ها و موضع‌گير‌ي در خصوص مسائل و جريانهاي مختلف كشور از طرف مجمع هماهنگی

11-   پاسخگويي به كليه تصميمات اقدامات و عملكرد مجمع هماهنگی

تبصره 1: يكي از اعضاي شوراي مركزي به پيشنهاد دبيركل و تصويب شوراي مركزي بعنوان قائم مقام دبيركل تعيين مي‌گردد تا در غياب وي وظايف او را انجام دهد.

تبصره 2: دبيركل گزارش مجموعه اقدامات و فعاليتهاي مجمع هماهنگی را در پايان هر سال شمسي جهت بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قانون قرار خواهد داد.


ماده 16: هيأت بازرسي:
 
هیأت بازرسی متشکل از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می­باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت 3 سال انتخاب و جهت نظارت و صیانت از اهداف تشکیلاتی مجمع در چهارجوب مقررات قانونی فعالیت  می­کند.

ماده 17: هيأت اجرايي:

هيأت اجرايي متشكل از مسئولين واحدهاي اجرايي مي‌باشد كه از بين اعضاي اصلي با پیشنهاد دبيركل و تصویب شورای مرکزی انتخاب و وظايف زير را بعهده دارند:

1-      اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي مركزي و موارد ارجاعي از سوي دبيركل

2-      برنامه‌ريزي و اداره امور اجرايي مربوطه و گزارش نوبه‌اي آن به دبيركل

3-      فراهم آوردن زمينه برگزاري كنگره پس از تصويب شوراي مركزي

4-      واحدهاي اجرايي مجمع هماهنگی عبارتند از:

الف: سیاسی اجتماعی

ب: آموزش و پژوهش

ج: مالی و پشتیبانی

د: روابط عمومی و تبلیغات

س: امور اعضاء


فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیر کل با کمیسیون ماده 10

ماده 18: علاوه بر سایر موارد مندرج دراین اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال می­نماید:

1- دبيركل گزارش مجموعه اقدامات و فعاليتهاي مجمع هماهنگی را در پايان هر سال شمسي جهت بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قانون قرار خواهد داد.

2- گزارش مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

3- گزارش هر گونه اجتماع یا راهپیمایی که به استناد مواد 28،29،30 آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیتها برگزار می­شود.

4- گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخاباتها و نتایج حاصله


فصل پنجم : منابع مالي و درآمدي

ماده 19: بودجه مجمع هماهنگی از طريق حق عضويت، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، وقف، هبه و وصيت تأمين مي‌شود.

تبصره 1: كليه اسناد مالي و اوراق تعهدآور با امضاء مسئول واحد امور مالي و دبيركل و مهر مجمع هماهنگی معتبر خواهد بود.

تبصره 2: دريافت هرگونه كمك مالي خارجي ممنوع مي‌باشد.

تبصره 3: مجمع هماهنگی هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری ، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت .

تبصره 4: کلیه درآمدها و وجوه مجمع هماهنگی در حساب مخصوصی به نام مجمع نزد یکی از بانک­های رسمی کشور نگهداری می شود .

ماده 20: درآمدها و هزينه‌هاي مجمع هماهنگی در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها قرار مي‌گيرد.

فصل ششم: تعطيلي موقت و انحلال

ماده 21: اصل بر فعاليت مستمر مجمع هماهنگی مي‌باشد با اين وجود در صورت پيشنهاد اعضاي شوراي مركزي و تصويب اكثريت نسبي اعضاء مجمع عمومي مجمع هماهنگی مي‌تواند پس از تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها، فعاليتهاي خود را براي مدت يكسال موقتاً تعطيل نمايد. اين تعطيلي فقط براي يكبار با درخواست حداقل اعضاي شوراي مركزي و تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها قابل تمديد مي‌باشد. در صورت تداوم تعطيلي مجمع هماهنگی منحل تلقي مي‌شود.

تبصره: مجمع هماهنگی در دوره تعطيلي موقت حق هيچگونه فعاليتي ندارد.

ماده 22: مجمع هماهنگی در موارد زير منحل مي‌شود:

1-      با پيشنهاد اعضاي شورای مرکزی و تصويب اعضاء مجمع عمومي

2-      با پيشنهاد هیأت نظارت و تصويب اعضاء مجمع عمومي

3-      بنا به تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب به استناد ماده 16 قانون و صدور حكم قطعي دادگاه

4-      رأي قطعي دادگاه صالحه

ماده 23: در صورت تصويب انحلال مجمع هماهنگی هيأت تصفيه‌اي مركب از 5 نفر از اعضاي اصلي توسط كنگره انتخاب مي‌شوند. اين هيأت موظف است زير نظر كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها پس از وصول مطالبات و پرداخت ديون مجمع هماهنگی کلیه امکانات را در اختیار ولی فقیه قرار می دهد.


فصل هفتم: مواد متفرقه

ماده 24: مكاتبات رسمي مجمع هماهنگی با امضاي دبيركل و يا قائم مقام وي و با مهر مجمع هماهنگی انجام مي‌شود.

تبصره: دبيركل در حفظ سربرگ، مهر و نشان مجمع هماهنگی داراي مسئوليت قانوني مي‌باشد.

ماده 25: اقداماتي كه در مرامنامه و اساسنامه پيش‌بيني و نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد، پس از كسب مجوز مربوطه قابل اجرا مي‌باشد.

ماده 26: مرامنامه و اساسنامه مجمع هماهنگی پس از صدور پروانه فعاليت به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي‌شود.

اين اساسنامه در هفت فصل و 26 ماده و 32 تبصره در تاريخ3/3/1390 مصادف با 20 جمادی الثانی 1433 همزمان با میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به تصويب هيأت مؤسس رسید .94/6/30