کتاب آسیب شناسی جریان اصولگرایی

دانلود کتاب آسیب شناسی جریان اصولگراییasibshenasi

درس گفتارهای دکتر محسن مهاجرنیا

در مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم


تهیه و تنظیم: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم

ویراستار: محمّد ربانی
صفحه آرا : مهدی خوشرفتار اکرم
قم : انتشارات نور مطاف
چاپ اّول : بهار 139۶
شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه
شاِبک: 3-04-7653-600-978


دانلود متن کامل کتاب