گزارش تصویری از رونمایی کتاب«راهبردهای انقلاب اسلامی در دهه پنجم»

گزارش تصویری از رونمایی کتاب«راهبردهای انقلاب اسلامی در دهه پنجم»

http://hawzahnews.com/detail/Photo/479087#ad-image-0